Projekty Unijne

 

Projekt: „Program rehabilitacji oddechowej post-COVID dla mieszkańców powiatu m. Zielona Góra oraz zielonogórskiego po przebytej chorobie Covid-19” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020

„Program rehabilitacji oddechowej post-COVID dla mieszkańców powiatu m. Zielona Góra oraz zielonogórskiego po przebytej chorobie Covid-19”

Celem głównym projektu jest zwiększenie wydolności oddechowej u co najmniej 144 mieszkańców (68 kobiet/76 mężczyzn) z woj. lubuskiego (powiat miasto Zielona Góra, powiat zielonogórski) po przebytej chorobie Covid-19, którzy rozpoczęli rehabilitację oddechową, tak aby mogli podjąć lub kontynuować aktywność, w tym zawodową, zwiększyć niezależność w wieku 65+ oraz poprawić jakość życia w czasie trwania projektu jak i po jego zakończeniu. Cel główny zostanie osiągnięty od 01.07.2022r. do 30.06.2023r. Świadczenia tj. rehabilitacja indywidualna mają na celu utrzymanie i przedłużenie aktywności zawodowej w szczególności os. powyżej 50 r.ż., ze zdiagnozowanymi dolegliwościami po przebytej chorobie Covid-19.

Główny efekt realizacji projektu – 101 osób (w tym 48 kobiet i 53 mężczyzn) będzie zdolnych do kontynuacji lub podjęcia zatrudnienia.

Okres realizacji projektu – od 01 lipca 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku.

Całkowita wartość Projektu: 153 468,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 145 794,60 PLN

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU

Projekt jest adresowany do osób spełniających łącznie następujące kryteria:

FORMALNE:

– Zamieszkiwanie na terenie powiatu lubuskiego (miasto Zielona Góra, powiat zielonogórski),

– Wiek aktywności zawodowej (tylko osoby pełnoletnie).

WŁĄCZAJĄCE:

– wymagany wpis w dokumentacji medycznej rozpoznania U07.1/U07.2 mniej niż 12 m-cy przed zgłoszeniem się do projektu,

– niekorzystanie z rehabilitacji dla osób po COVID-19 finansowanych z NFZ w ciągu ostatnich 6 m-cy,

– niekorzystanie z zabiegów rehabilitacyjnych finansowanych ze środków EFS w ramach „Programu polityki zdrowotnej dla województwa lubuskiego skierowanego do osób pracujących i powracających do pracy w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związanych ze sposobem wykonywania pracy”.

W pierwszej kolejności przyjmowani będą pacjenci:

– leczeni na COVID-19 na OIT lub przy pomocy wysokoprzepływowej tlenoterapii,

– z wynikiem zmodyfikowanej skali duszności Borga(3-6) lub wynikiem testu 6MWT≤300m -w stanie neurologicznym umożliwiającym wykonanie ćwiczeń.

Ponadto uczestnicy muszą spełniać poniższe warunki:

– Są osobami najbardziej narażonymi na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliską powrotowi na rynek pracy w wyniku udzielania świadczeń rehabilitacyjnych,

– Wyrażenie pisemnej zgody na udział w projekcie.

Udział w projekcie obejmuje:

– Konsultację fizjoterapeutyczną (ocena kwalifikacji do Programu),

– Rehabilitację oddechową,

– Końcową konsultację fizjoterapeutyczną.

Szczegółowe zasady rekrutacji zamieszczone zostały w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Osoby zainteresowane udziałem w Programie zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu – Zakład Rehabilitacyjny „Elżbietanki”, Plac Powstańców Wielkopolskich 4, 65-075 Zielona Góra, tel. 662 651 409.


Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

– Formularz zgłoszenia (pobierz)

– Oświadczenie RODO (pobierz)

– Oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń (pobierz)

– Regulamin rekrutacji i uczestnictwa (pobierz)