Instrukcje

Przyjęcia do przedszkola

1. Cel instrukcji
Celem instrukcji jest zapewnienie powtarzalności prawidłowego postępowania w zakresie przyjęcia dzieci do przedszkola.

2. Tryb postępowania

⇒ rodzic otrzymuje informację wstępną o działalności przedszkola i warunkach rekrutacji do placówki osobiście lub telefonicznie.
⇒ kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola Rodzic odbiera osobiście w placówce u wychowawczyni.
⇒ rodzic może przed złożeniem dokumentów wziąć udział z dzieckiem w zajęciach.
⇒ rodzic ubiegający się o miejsce dziecka w przedszkolu obowiązany jest złożyć prawidłowo wypełniona kartę zgłoszenia w dniach od 1 kwietnia do 30 kwietnia. W miarę wolnych miejsc dokumenty będą przyjmowane do końca sierpnia. Orzeczenie o kształceniu specjalnym należy złożyć do 30 czerwca.
⇒ złożone dokumenty rozpatruje komisja w skład której wchodzą:

⇒ dyrektor
⇒ wychowawczyni
⇒ przedstawiciel rady rodziców
⇒ lista przyjętych dzieci do wglądu u siostry dyrektor od 7 lipca.

3. Odpowiedzialny za realizację instrukcji
Dyrektor Przedszkola

Instrukcja Codzienna poranna kontrola

1. Cel instrukcji
Celem instrukcji jest zapewnienie powtarzalności prawidłowego postępowania w zakresie codziennej oceny dziecka przy oddawaniu dziecka do przedszkola przez rodzica/opiekuna

2. Tryb postępowania

⇒ po wejściu na teren przedszkola rodzic/opiekun jest odpowiedzialny za dziecko do chwili oddania pod opiekę wychowawczyni.
⇒ zadaniem rodzica jest:
zdjęcie odzieży wierzchniej, zmiana obuwia i osobiste powierzenie dziecka opiece wychowawczyni.
⇒ zadaniem wychowawczyni jest:
sprawdzenie stanu zdrowia dziecka (ocena wizualna). W razie niedyspozycji dziecka (np. temperatura, katar) wychowawczyni ma prawo odmówić przyjęcia dziecka
sprawdzenie stanu higienicznego dziecka

3. Odpowiedzialny za realizację instrukcji
Wychowawczyni Przedszkola

Instrukcja Opracowania planów zajęć dla dzieci

1. Cel instrukcji
Celem instrukcji jest zapewnienie powtarzalności prawidłowego postępowania w zakresie opracowania planów zajęć dla dzieci

2. Tryb postępowania

⇒ rada pedagogiczna i dyrektor opracowują plan pracy placówki na cztery lata (kroczący)
A/ Odpowiedzialni
Opracowanie: rada pedagogiczna
Zatwierdza: dyrektor
B/ Termin opracowania: do 30 czerwca roku kończącego aktualny plan czteroletni
⇒ Plan roczny uaktualniany z planu czteroletniego po zakończonym roku szkolnym i dokonanej ocenie rocznej dzieci
A/ Odpowiedzialni
Opracowanie: rada pedagogiczna
Zatwierdza: dyrektor
B/ Termin opracowania: do 15 lipca roku kończącego aktualny rok szkolny
⇒ Plan miesięczny wywieszany na tablicy informacyjnej do wglądu dla rodziców w pierwszym dniu miesiąca.
A/ Odpowiedzialni
Opracowanie: wychowawczyni
Zatwierdza: dyrektor
B/ Termin opracowania: do dnia 25 bieżącego miesiąca, na miesiąc kolejny.
⇒ Plan tygodniowy wywieszany na tablicy informacyjnej do wglądu dla rodziców w poniedziałek rano
A/ Odpowiedzialni
Opracowanie: wychowawczyni
B/ Termin opracowania: do piątku bieżącego tygodnia na tydzień kolejny.
⇒ Plan terapii indywidualnej dla każdego dziecka
A/ Odpowiedzialni
Opracowanie: wychowawczyni
Zatwierdza: dyrektor
B/ Termin opracowania: do 15 października

3. Odpowiedzialny za realizację instrukcji
Wychowawczyni Przedszkola

Instrukcja Zasady opieki nad dzieckiem

1. Cel instrukcji
Celem instrukcji jest zapewnienie powtarzalności prawidłowego postępowania w zakresie zasad opieki nad dzieckiem w przedszkolu

2. Tryb postępowania

⇒ po wejściu na teren przedszkola rodzic/opiekun jest odpowiedzialny za dziecko do chwili oddania pod opiekę wychowawczyni.
⇒ od chwili przejęcia dziecka od rodzica odpowiedzialność przejmuje placówka
⇒ w czasie opieki wychowawczyni sprawuje opiekę i realizuje zadania określone w bieżącym planie tygodniowym oraz indywidualnej pracy z dzieckiem
⇒ po skończonych zajęciach Rodzice odbierają dziecko od wychowawczyni z sali zajęć lub ogrodu przedszkolnego i od tej chwili są za dziecko odpowiedzialni.

3. Odpowiedzialny za realizację instrukcji
Wychowawczyni Przedszkola

Zasady kontroli pomieszczeń

1. Cel instrukcji
Celem instrukcji jest zapewnienie powtarzalności prawidłowego postępowania w zakresie zasad kontroli pomieszczeń przedszkola

2. Tryb postępowania

⇒ przed przyjściem dzieci do przedszkola wychowawczyni dokonuje kontroli.
⇒ kontrolą objęte są:
pomieszczenia ( czystość)
kompletność zabawek
pomoce dydaktyczne (czystość i kompletność)
⇒ zapisy pokontrolne dokonywane są w karcie kontroli pomieszczeń codziennie przez wychowawczynię

3. Odpowiedzialny za realizację instrukcji
Wychowawczyni Przedszkola

Wyjścia dzieci poza teren przedszkola

1. Cel instrukcji
Celem instrukcji jest zapewnienie powtarzalności prawidłowego postępowania w zakresie wyjścia dzieci poza teren przedszkola

2. Tryb postępowania

⇒ przed wyjściem dzieci należy ubrać stosowanie do pory roku i pogody
⇒opieka:
A/ plac zabaw przedszkolny: wychowawczyni i dwie opiekunki
B/ spacer: jedna opiekunka na dwoje dzieci
C/ wycieczka autokarowa: jedna opiekunka na jedno dziecko i jedna osoba dodatkowo
⇒ dzieciom na wycieczce zapewnia się odpowiednie żywienie.
⇒ po powrocie z wycieczki dzieci odbierane są z umówionego wcześniej miejsca od opiekunów.

3. Odpowiedzialny za realizację instrukcji
dyrektor, wychowawczyni przedszkola, pracownicy obsługi