Teczka dziecka

przedszkole specjalne baner1

Każde dziecko ma możliwość wszechstronnego rozwoju, zgodnie z jego możliwościami.

Jest to główny cel Przedszkola Sióstr św. Elżbiety. Chcąc to osiągnąć placówka prowadzi kompletną dokumentację każdego dziecka. Obecnie jest ona pełna i służy zarówno wychowawczyniom w planowaniu pracy z dzieckiem jak i rodzicom, którzy mają w nią możliwość wglądu. Diagnozowanie dziecka zaczyna się już od pierwszych dni w przedszkolu. Ma ono na celu dostosowanie planu pracy do indywidualnych potrzeb dzieci, aby w jak najbardziej efektywny sposób dążyć do wszechstronnego rozwoju wychowanka.

Pierwszym dokumentem w aktach dzieci jest karta zgłoszenia dziecka do przedszkola, która jednocześnie jest kartą informacyjną o wychowanku i jego rodzinie.
Od pierwszego dnia w przedszkolu dziecko jest obserwowane przez wychowawczynie, aby dokonać diagnozy wstępnej.

Ocena dokonywana jest w 6 obszarach: rozwój społeczny, emocjonalny, koordynacja wzrokowo-ruchowa, aktywność zabawowa, rozwój umysłowy i samoobsługa. Do każdego z obszarów wyszczególnionych jest pięć umiejętności jakich dziecko powinno nabyć w danej sferze rozwoju. Dokonywana jest ocena w skali 0,1,3. Każdej liczbie odpowiada stopień opanowania danej umiejętności przez dziecko w momencie przeprowadzania obserwacji. Ocenę dziecka zatwierdzają rodzice. Staje się ona podstawą do opracowania kolejnego dokumentu jakim jest „Program terapii indywidualnej”. Program terapii indywidualnej opracowują nauczycielki w 6 obszarach w jakich dokonywana była obserwacja. Do każdego z obszarów wyznaczony jest cel i umiejętności jakie trzeba wypracować w toku procesu wychowawczo-dydaktycznego. Określone są też metody jakimi program jest realizowany.

Chcąc zapewnić systematyczne osiąganie postępów placówka dokonuje comiesięcznej oceny każdego wychowanka. Służy temu formularz „Ocena realizacji planu pracy z dzieckiem”. Wyniki tej karty są przedstawiane graficznie na „Karcie monitoringu pracy z dzieckiem”. Ponieważ jest to przedszkole specjalne osiąganie pewnych umiejętności wymaga dłuższego czasu. By móc zmonitorować każdy postęp dziecka nawet ten najmniejszy, pod tabelami znajduje się miejsce na uwagi. Rodzice mają możliwość wglądu do tej oceny. Na podstawie całorocznej dokumentacji na koniec każde dziecko podlega pisemnej ocenie końcowej.

Reasumując każdy wychowanek od pierwszego dnia do ostatniego jest pod ciągłą obserwacją. Bogata dokumentacja rozwoju dziecka jest dużym atutem przedszkola. Może wykazywać się nią przed rodzicami, jak i zapewnia sobie coraz wyższy stopień opieki i wychowania. Dokumentacja ta zapewnia osiąganie systematycznych postępów wychowanków, a przez to i placówki.

dolnybanerprzedszole