Instrukcje

Przyjęcia do przedszkola

1. Cel instrukcji

Celem instrukcji jest zapewnienie powtarzalności prawidłowego postępowania w zakresie przyjęcia dzieci do przedszkola.

2. Tryb postępowania

1. Rodzic otrzymuje informację wstępną o działalności przedszkola i warunkach rekrutacji do placówki osobiście lub telefonicznie.

2. Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola Rodzic odbiera osobiście w placówce u wychowawczyni.

3. Rodzic może przed złożeniem dokumentów wziąć udział z dzieckiem w zajęciach.

4. Rodzic ubiegający się o miejsce dziecka w przedszkolu obowiązany jest złożyć prawidłowo wypełniona kartę zgłoszenia w dniach od 1 kwietnia do 30 kwietnia. W miarę wolnych miejsc dokumenty będą przyjmowane do końca sierpnia. Orzeczenie o kształceniu specjalnym należy złożyć do 30 czerwca.

5. Złożone dokumenty rozpatruje komisja w skład której wchodzą:
• dyrektor
• wychowawczyni
• przedstawiciel rady rodziców

6. Lista przyjętych dzieci do wglądu u siostry dyrektor od 7 lipca.

3. Odpowiedzialny za realizację instrukcji
Dyrektor Przedszkola

Instrukcja Codzienna poranna kontrola

1. Cel instrukcji

Celem instrukcji jest zapewnienie powtarzalności prawidłowego postępowania w zakresie codziennej oceny dziecka przy oddawaniu dziecka do przedszkola przez rodzica/opiekuna

2. Tryb postępowania

1. Po wejściu na teren przedszkola rodzic/opiekun jest odpowiedzialny za dziecko do chwili oddania pod opiekę wychowawczyni.

2. Zadaniem rodzica jest:
• zdjęcie odzieży wierzchniej, zmiana obuwia i osobiste powierzenie dziecka opiece wychowawczyni.

3. Zadaniem wychowawczyni jest:
• sprawdzenie stanu zdrowia dziecka (ocena wizualna). W razie niedyspozycji dziecka (np. temperatura, katar) wychowawczyni ma prawo odmówić przyjęcia dziecka
• sprawdzenie stanu higienicznego dziecka

3. Odpowiedzialny za realizację instrukcji
Wychowawczyni Przedszkola

Instrukcja Opracowania planów zajęć dla dzieci

1. Cel instrukcji

Celem instrukcji jest zapewnienie powtarzalności prawidłowego postępowania w zakresie opracowania planów zajęć dla dzieci

2. Tryb postępowania

1. Rada pedagogiczna i dyrektor opracowują plan pracy placówki na cztery lata (kroczący)
A/ Odpowiedzialni
• Opracowanie: rada pedagogiczna
• Zatwierdza: dyrektor
B/ Termin opracowania: do 30 czerwca roku kończącego aktualny plan czteroletni

2. Plan roczny uaktualniany z planu czteroletniego po zakończonym roku szkolnym i dokonanej ocenie rocznej dzieci
A/ Odpowiedzialni
• Opracowanie: rada pedagogiczna
• Zatwierdza: dyrektor
B/ Termin opracowania: do 15 lipca roku kończącego aktualny rok szkolny

3. Plan miesięczny wywieszany na tablicy informacyjnej do wglądu dla rodziców w pierwszym dniu miesiąca.
A/ Odpowiedzialni
• Opracowanie: wychowawczyni
• Zatwierdza: dyrektor
B/ Termin opracowania: do dnia 25 bieżącego miesiąca, na miesiąc kolejny.

4. Plan tygodniowy wywieszany na tablicy informacyjnej do wglądu dla rodziców w poniedziałek rano
A/ Odpowiedzialni
• Opracowanie: wychowawczyni
B/ Termin opracowania: do piątku bieżącego tygodnia na tydzień kolejny.

5. Plan terapii indywidualnej dla każdego dziecka
A/ Odpowiedzialni
• Opracowanie: wychowawczyni
• Zatwierdza: dyrektor
B/ Termin opracowania: do 15 października

3. Odpowiedzialny za realizację instrukcji
Wychowawczyni Przedszkola

Instrukcja Zasady opieki nad dzieckiem

1. Cel instrukcji

Celem instrukcji jest zapewnienie powtarzalności prawidłowego postępowania w zakresie zasad opieki nad dzieckiem w przedszkolu

2. Tryb postępowania

1. Po wejściu na teren przedszkola rodzic/opiekun jest odpowiedzialny za dziecko do chwili oddania pod opiekę wychowawczyni.

2. Od chwili przejęcia dziecka od rodzica odpowiedzialność przejmuje placówka

3. W czasie opieki wychowawczyni sprawuje opiekę i realizuje zadania określone w bieżącym planie tygodniowym oraz indywidualnej pracy z dzieckiem

4. Po skończonych zajęciach Rodzice odbierają dziecko od wychowawczyni z sali zajęć lub ogrodu przedszkolnego i od tej chwili są za dziecko odpowiedzialni.

3. Odpowiedzialny za realizację instrukcji
Wychowawczyni Przedszkola

Zasady kontroli pomieszczeń

1. Cel instrukcji

Celem instrukcji jest zapewnienie powtarzalności prawidłowego postępowania w zakresie zasad kontroli pomieszczeń przedszkola

2. Tryb postępowania

1. Przed przyjściem dzieci do przedszkola wychowawczyni dokonuje kontroli.

2. Kontrolą objęte są:
• pomieszczenia ( czystość)
• kompletność zabawek
• pomoce dydaktyczne (czystość i kompletność)

3. Zapisy pokontrolne dokonywane są w karcie kontroli pomieszczeń codziennie przez wychowawczynię

3. Odpowiedzialny za realizację instrukcji
Wychowawczyni Przedszkola

Wyjścia dzieci poza teren przedszkola

1. Cel instrukcji

Celem instrukcji jest zapewnienie powtarzalności prawidłowego postępowania w zakresie wyjścia dzieci poza teren przedszkola

2. Tryb postępowania

1. Przed wyjściem dzieci należy ubrać stosowanie do pory roku i pogody

2. Opieka:
A/ plac zabaw przedszkolny: wychowawczyni i dwie opiekunki
B/ spacer: jedna opiekunka na dwoje dzieci
C/ wycieczka autokarowa: jedna opiekunka na jedno dziecko i jedna osoba dodatkowo

3. Dzieciom na wycieczce zapewnia się odpowiednie żywienie.

4. Po powrocie z wycieczki dzieci odbierane są z umówionego wcześniej miejsca od opiekunów.

3. Odpowiedzialny za realizację instrukcji
dyrektor, wychowawczyni przedszkola, pracownicy obsługi

INSTRUKCJA ZASAD POSTĘPOWANIA W RAZIE WYPADKU

1. Cel instrukcji

Celem instrukcji jest zapewnienie powtarzalności prawidłowego postępowania w razie wypadku, któremu ulegnie dziecko.

2. Tryb postępowania

W przypadku nagłego pogorszenia się stanu zdrowia dziecka lub wypadku podczas zajęć w przedszkolu w pierwszej kolejności powiadomieni zostają rodzice/opiekunowie prawni oraz pielęgniarka. Jeśli stan dziecka pogarsza się a rodzice/opiekunowie prawni nie dotarli do przedszkola nauczyciel wraz z dyrektorem wzywa pogotowie. Po przyjeździe karetki w przypadku nieobecności rodziców informacji o stanie zdrowia dziecka udziela nauczyciel a w razie konieczności wyjazdu do szpitala towarzyszy dziecku do momentu przyjazdu rodziców/opiekunów prawnych.

3. Odpowiedzialny za realizację instrukcji
Wychowawczyni Przedszkola, Dyrektor