Program wychowawczy

bursa baner

PROGRAM WYCHOWAWCZY

OŚRODKA SIÓSTR ELŻBIETANEK

w Zielonej Górze

I Misja

Ośrodek Sióstr Elżbietanek przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych miasta Zielona Góra. Do Ośrodka przyjmowani są także uczniowie niepełnosprawni z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Misją Ośrodka jest wychowanie do samodzielności w podejmowaniu decyzji, akceptacji samego siebie oraz akceptacji drugiego człowieka, a także wdrażanie do życia w grupie społecznej, samoobsługi, wzajemnej pomocy.

Głównym celem placówki jest, aby młodzież po ukończeniu nauki szkolnej gotowa była do podejmowania odpowiedzialnych decyzji, do akceptacji własnej osoby. Ambicją personelu jest, aby nasi wychowankowie wkroczyli w dorosłe życie jako pełnowartościowi, samodzielni i dojrzali ludzie.

II Cele pracy wychowawczej

 Cele ogólne

⇒ wspieranie harmonijnego rozwoju wychowanka poprzez rozwój intelektualny, emocjonalny, duchowy i kulturalny,
⇒ kształtowanie postawy dążenia do Prawdy, Dobra i Piękna,
⇒ kształtowanie systemu wartości opartego na akceptacji siebie i innych,
⇒ wdrażanie do odpowiedzialnego i samodzielnego życia,
⇒ motywowanie do pracy nad sobą oraz odkrywania osobistych możliwości i deficytów,
⇒ wzmacnianie pozytywnych postaw i pożądanych działań wśród młodzieży

Cele szczegółowe:

⇒ integracja młodzieży, uwrażliwianie na potrzeby innych,
⇒ wdrażanie do dbałości o estetykę, ład i porządek,
⇒ kształtowanie prawidłowych form współżycia społecznego,
⇒ organizowanie, planowanie i ocena własnego procesu uczenia się,
⇒ aktywizowanie młodzieży oraz wdrażanie do efektywnego spędzania wolnego czasu,
⇒ skuteczne porozumiewanie się w różnych sytuacjach społecznych,
⇒ wdrażanie do samopomocy w nauce i efektywnego uczenia się,
⇒ troska o kulturę języka,
⇒ profilaktyka zdrowego stylu życia,
⇒ efektywnego współdziałanie w zespole i pracy w grupie,
⇒ umiejętność podejmowania indywidualnych i  zespołowych decyzji oraz ponoszenie za nie konsekwencji,
⇒ radzenie sobie w sytuacjach trudnych i problemowych,
⇒ konstruktywnego funkcjonowania w sytuacjach konfliktowych i problemowych wynikających z życia zbiorowego,

III Model wychowanka

Będziemy dążyć do tego, aby naszego wychowanka cechowały:

⇒ dojrzała osobowość przejawiająca się w otwartości na innych ludzi, tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka,
⇒ postępowanie zgodnie z własnym sumieniem i ogólnie przyjętymi normami etycznymi,
⇒ rzetelne podejście do obowiązków, sumienne, terminowe wykonywanie zadań,
⇒ przedsiębiorczość i umiejętność życia na własny rachunek,
⇒ zachowania asertywne,
⇒ odporność na negatywne wpływy różnych patologicznych zjawisk społecznych,
⇒ krytyczny stosunek do treści przekazywanych w środkach masowego przekazu,
⇒ pozytywne nastawienie wobec innych, zwłaszcza niepełnosprawnych, życzliwość, empatia, pomoc,
⇒ wrażliwość na krzywdę innych ludzi: cierpiących, samotnych,
⇒ odpowiedzialność za drugiego człowieka (kolegę, koleżankę, wychowawcę itp.),
⇒ kultura języka,
⇒ kultura osobista, troska o własne zdrowie i estetyczny wygląd,
⇒ postawy patriotyczne, miłość i szacunek do Ojczyzny – poznawanie jej historii, kultury i tradycji, gotowość do podjęcia odpowiedzialności za losy rodziny, kraju, szacunek dla pracy – nauki,
⇒ troska o środowisko naturalne, umiejętność obcowania z przyrodą – szacunek dla przyrody, umiejętność odkrywania jej piękna i tajemnic.

IV Model wychowawcy

Nauczyciel – wychowawca powinien:

⇒ zawsze kierować się dobrem wychowanka,
⇒ dążyć do tego, aby stać się autorytetem, doradcą, konsultantem dla wychowanków,
⇒ nieść pomoc w potrzebie, ale przede wszystkim wskazywać możliwości radzenia sobie samemu z różnymi problemami,
⇒ reagować na dostrzeżone dobro i zło,
⇒ systematycznie podejmować wysiłki zmierzające do stworzenia prawidłowej atmosfery w grupie wychowawczej,
⇒ wyrabiać u wychowanków poczucie współodpowiedzialności za ład, porządek, estetykę i czystość na terenie Ośrodka,
⇒ interesować się stanem zdrowia wychowanków,
⇒ czuwać nad postępami w nauce i frekwencją wychowanków w szkole, być w stałym kontakcie z rodzicami wychowanka, wychowawcą klasy, znać sytuację pozaszkolną wychowanka,
⇒ wspomagać wychowanków w planowaniu i organizowaniu czasu przeznaczonego na naukę własną,
⇒ proponować różnorodne formy spędzania czasu wolnego,
⇒ prowadzić prawidłowo i systematycznie dokumentację grupy wychowawczej

V Zadania wychowawcze

1. Budowanie systemu i hierarchii wartości.

⇒ przykład i postawa wychowawców – wychowankowie mają okazję obserwować w różnych sytuacjach życia internackiego postawę opiekunów, ich decyzje, wybory zgodne z deklarowanym systemem wartości,
⇒ rozmowy indywidualne, spotkania grupowe analizujące aktualne wydarzenia społeczne oraz różne sytuacje z życia internatu celem wyrabiania oceny postaw ludzkich zachowań analizy motywów postępowania i wrażliwości na niesprawiedliwość ludzką,
⇒ popularyzowanie wartościowych filmów, dokonywanie właściwych wyborów w repertuarze filmowym,
wspólne wyjścia z wychowankami do kina, teatru, filharmonii, na wystawy,
⇒ reagowanie na brak tolerancji, przemoc i krzywdę w życiu społeczności internackiej,
⇒ obserwacja wychowanków, wsparcie dla osób zamkniętych, wycofanych,
⇒ uwzględnianie różnych opinii wychowanków, przy wielu poglądach można wspólnie dążyć do jednego celu,
⇒ wspólna analiza problemów wychowanków, ich przyczyn oraz wspólne wnioski do dalszej pracy,
⇒ rozbudzanie wrażliwości wychowanków poprzez zajęcia o charakterze kulturotwórczym – przedstawienia, występy, zajęcia muzyczne

2. Rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych ludzi oraz gotowość służenia im pomocą.

⇒ postawa wychowawcy – okazywanie wychowankom szacunku i zainteresowania, otwarcie się na ich problemy osobiste, oferowanie pomocy,
⇒ pozytywne wzmocnienie wszelkich przejawów wzajemnej uczynności wychowanków oraz reagowanie na przejawy obojętności, egoizmu, niezdrowej rywalizacji kosztem innych,
⇒ organizacja życia w internacie – pełnienie dyżurów przez wychowanków
⇒ inspirowanie do wzajemnej pomocy – samopomoc w nauce, angażowanie się w pomoc osobom niepełnosprawnym
⇒ spotkania dotyczące pomocy osobom niepełnosprawnym,
⇒ zachęcanie do włączenia się w pracę wolontariatu – świetlice dla dzieci i młodzieży, hospicjum,
⇒ działalność charytatywna – udział młodzieży w różnych akcjach, Pola Nadziei, zbieranie kapsli na wózek inwalidzki, Szlachetna Paczka

3. Rozwijanie samoświadomości wychowanków oraz wiary we własne siły.

⇒ wychowawca na bieżąco interesuje się postępami w nauce , w trudnych sytuacjach dodaje otuchy, motywuje do nauki, organizuje pomoc,
⇒ stworzenie jak najlepszych warunków do nauki, prowadzenie zajęć na temat różnych technik uczenia się, dbanie racjonalne wykorzystanie czasu przeznaczonego na naukę,
⇒ indywidualne rozmowy z wychowankami oraz zajęcia grupowe rozbudzanie zainteresowań, ukierunkowywanie, podkreślanie mocnych stron wychowanka

4. Kształtowanie postawy troski o swoje zdrowie i rozwój.

⇒ promowanie zdrowego stylu życia,
⇒ prenumerata czasopism o tematyce prozdrowotnej,
⇒ możliwość korzystania z terapii Tomatisa, Biofeedbacka, Sali Doświadczania Świat, sauny, fotela masującego,
⇒ zachęcanie młodzieży do aktywności fizycznej i czynnego wypoczynku– biegi, korzystanie z rowerków, bieżni, spacery, korzystanie z sali gimnastycznej,
⇒ czuwanie wychowawców nad właściwym sposobem odżywiania wychowanków. Obserwacja młodzieży w tym zakresie, utrzymywanie kontaktów z rodzicami,
⇒ spotkania dotyczące problemów związanych z niewłaściwym odżywianiem – anoreksja, bulimia,
⇒ spotkanie z dietetykiem,
⇒ motywowanie wychowanków do przestrzegania zasad higieny osobistej oraz higieny pracy umysłowej. Zwracanie uwagi na właściwe przygotowane stanowiska nauki – właściwe oświetlenie, wietrzenie pokoi,
⇒ zapoznanie z podstawowymi przepisami BHP i Ppoż, zwracając uwagę na właściwe korzystanie z urządzeń grzewczych w miejscach do tego przeznaczonych w internacie,
⇒ zwracanie uwagi na właściwy sposób korzystania ze sprzętu komputerowego i internetu
profilaktyka uzależnień

5. Rozwijanie dbałości i troski o otoczenie oraz kształtowanie szacunku dla dobra wspólnego.

⇒ wpajanie zasad porządku, ładu, dyscypliny, odpowiedzialności, poszanowania mienia,

⇒ utrzymywanie porządku i czystości w pokojach mieszkalnych i miejscach wspólnego użytku. Cotygodniowe dyżury sprzątania,
⇒ zwracanie uwagi na racjonalne gospodarowanie środkami czystości, wodą, energią
⇒ zachęcanie do podnoszenia estetyki pokoi mieszkalnych oraz wystroju korytarzy,
⇒ organizowanie imprez okolicznościowych ucząc w ten sposób pracy w grupie, współdziałania, kompromisów (andrzejki, kolacja wigilijna, pożegnalny grill, przedstawienia),
⇒ własny przykład wychowawcy – zwracanie się do wychowanków z życzliwością, akceptacją, umiejętnością słuchania oraz umiejętnością rozwiązywania konfliktów

VI Powinności rodziców

⇒ rodzice (opiekunowie prawni) są zobowiązani do stałego i systematycznego kontaktu z wychowawcą grupy,
⇒ regularnego uiszczania opłat w Ośrodku,
⇒ współdziałania i pomocy w rozwiązywaniu konfliktów i problemów wychowawczych,
⇒ każdy z rodziców (opiekunów) w miarę swoich możliwości powinien uczestniczyć w życiu internatu.

Dokumenty do pobrania