Program profilaktyczny

bursa baner

PROGRAM PROFILAKTYKI

OŚRODKA SIÓSTR ELŻBIETANEK

w Zielonej Górze

 

Profilaktykę rozumie się jako proces wspierający rozwój wychowanków – ich zdrowie psychiczne i fizyczne, jak również pomoc i towarzyszenie im w zdobywaniu doświadczeń życiowych. Profilaktyka to także zdobywanie wiedzy o zagrożeniach oraz nabywaniu umiejętności przeciwdziałania tym zagrożeniom.

Program profilaktyki Ośrodka Sióstr Elżbietanek opiera się na założeniu, że efektywną formą profilaktyki jest kreowanie zdrowego stylu życia, dobrego funkcjonowania w sferze fizycznej, psychicznej i społecznej. Program ma służyć lepszemu radzeniu sobie z problemami życiowymi, emocjonalnymi i społecznymi wychowanków oraz wyrabianiu właściwych postaw i zachowań.

Cel główny:

⇒ tworzenie wychowankom odpowiednich warunków do wykształcenia umiejętności potrzebnych do prawidłowego funkcjonowania we współczesnym świecie, a także umacnianie krytycznej postawy wobec zachowań ryzykownych, mogących zagrażać prawidłowemu funkcjonowaniu osobistemu i społecznemu

Cele szczegółowe:

⇒ kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu i prawidłowemu rozwojowi fizycznemu, emocjonalnemu, społecznemu i duchowemu,
⇒ promocja zdrowego i aktywnego stylu życia,
⇒ propagowanie higienicznego trybu życia,
⇒ wzbudzanie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie i innych,
⇒ kształtowanie nawyku dbania o własne bezpieczeństwo i zdrowie w oparciu o normy społeczne,
⇒ profilaktyka uzależnień
⇒ budowanie pozytywnego klimatu w internacie
⇒ wzrost samoakceptacji samego siebie, również własnej niepełnosprawności,
⇒ wzmacnianie poczucia własnej wartości,
⇒ systematyczne wskazywanie pożądanych zachowań,
⇒ wskazywanie sposobów spędzania czasu wolnego zgodnie z potrzebami, oczekiwaniami i zainteresowaniami wychowanków,
⇒ kształtowanie umiejętności interpersonalnych – postawy asertywnej, skutecznej komunikacji, rozwiązywania konfliktów, ⇒ radzenia sobie ze stresem, emocjami i trudnymi sytuacjami,
⇒ wspieranie rodziców w procesie wychowawczym,

tabelka